top of page

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo.

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.


Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Predvidena višina sredstev je 28 milijonov evrov, v letih od 2022 do 2026.


Upravičeni stroški so:

  • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),

  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,


Roki za oddajo vlog so 6.5.2022, 1.9.2022, 20.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024

Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči

Velikost podjetja

območja »a«

območja »c«

Srednja

največ 40 %

največ 25 %

Mikro in mala

največ 50 %

največ 35 %


Dodeljena sredstva za sofinanciranje posameznega projekta ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 4.000.000,00 EUR. Območja "a" in "c" so razvidna iz priložene karte regionalne pomoči.


Ocenjujejo se naslednja področja:

- VZDRŽNOST IN TRAJNOST POSLOVNEGA MODELA PRIJAVITELJA

- PRISPEVEK K HITREJŠEM PREHODU V PODNEBNO NEVTRALNO DRUŽBO

- KAKOVOST PROJEKTA

- TRDNOST IN ZANESLJIVOST FINANČNE KONSTRUKCIJE TER REALNOST IZVEDBE

- LOKACIJA PROJEKTA


Na oceno vpliva tudi stopnja tehnologije:

Proizvod

Stopnja predelave

Sekanci (za neenergetsko rabo)

12,5

Žagan les – sveže

25

Drogovi, železniški pragovi (neimpregnirani)

25

Žagan les – suho (sušilnično sušenje)

50

Drogovi, železniški pragovi (impregnirani)

50

Lesena embalaža (palete)

56,25

Žagan les - skobljano

62,5

Luščen furnir

​75

Rezan furnir

​75

Elementi za izdelavo plošča in pohištveno industrijo

75

Konstrukcijski les

81,25

Lepljene masivne plošče

87,5

Vezane plošče (opažne, furnirske)

​87,5

Vlaknene in iverne plošče

87,5

Deli za pohištvo

87,5

Talne obloge (parket)

​87,5

Notranje pohištvo

100

Stavbno pohištvo (okna, vrata…)

100

Leseni objekti

100

Predmet sofinanciranja niso stroški proizvodnih zmogljivosti za predelavo lesa in lesnih tvoriv v izdelke namenjene energetski izrabi.


Comentarios


bottom of page