top of page

Povzetek javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Višina razpisanih sredstev je 88,5 milijona evrov, razpis izvaja Javna agencija Spirit, rok za prijavo je 22.4.2022 do 12h in 1.10.2022 do 12h.1. Predmet, cilj razpisa, višina upravičenih stroškov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.


Cilj javnega razpisa je:

 • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti in dekarbonizacije oziroma razogljičenja ter digitalizacije poslovanja,

 • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,

 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,

 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,

 • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.


Na razpis se lahko prijavijo tako MSP kot tudi velika podjetja registrirana v Sloveniji, kjer se mora investicija tudi izvesti. Podjetje mora biti registrirano najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in imeti zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor, z investicijo v vrednosti (za ugotavljanje vrednosti investicije se uporabijo podatki o upravičenih in neupravičenih stroških naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev):

 • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,

 • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,

 • od 500.000 do 2.000.000 eurov vrazvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.


2. Višina subvencije

Investicije se lahko izvajajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, pri čemer se mora investicija nahajati na območjih skladnih z uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (v prilogi), to je na območjih »a« in »c«.

Nepovratna sredstva so za investicije na območjih t.i. »belih lis«, to je na območjih, ki po isti uredbi o karti regionalne pomoči sicer niso upravičena, namenjena samo MSP. V tem primeru je največja intenzivnost pomoči za naložbe MSP določena z Uredbo ZSInv, ki ureja način ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.


Skladno s karto regionalne pomoči lahko za območje »a« intenzivnost pomoči za velika podjetja dosega 30 odstotkov, intenzivnost pomoči za srednja podjetja 40 odstotkov in za mala podjetja 50 odstotkov.


Na območju »c« lahko intenzivnost pomoči za velika podjetja dosega 25 oziroma 15 odstotkov, intenzivnost pomoči za srednja podjetja 35 oziroma 25 odstotkov in za mala podjetja 45 oziroma 35 odstotkov (razlikovanje intenzivnosti pomoči na območju c je iz naslova dveh kategorij znotraj tega območja).


Investicije velikih podjetij se bodo lahko tako izvajale le na območjih, ki so upravičena do prejema pomoči skladno z Uredbo o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 to je na območjih »a« in »c«. Na območjih »c« karte regionalne pomoči bodo velike gospodarske družbe lahko izvajale le investicije za potrebe nove gospodarske dejavnosti.


Maksimalno število točk je 100 (dodatnih 10 je možno, če je investicija umeščena na obmejno problemsko območje ali na območje občine, ki spada v okvir parkovnih občin Triglavskega narodnega parka). Vloga mora doseči vsaj 50 točk, sicer se zavrne, poleg tega pa mora doseči vsaj 40 % točk, ki se navezujejo na kriterije zelenega prehoda.


V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja investicij, ki so dosegli minimalni prag števila točk in hkrati dosegli tudi 40 % točk v postopku ocenjevanja vloge skladno z merili, ki prispevajo k zelenemu prehodu, presega razpoložljiva sredstva, bodo razpoložljiva sredstva razdeljena glede na število doseženih točk od najvišje do najnižje ocenjene investicije, do porabe razpoložljivih sredstev. V tem primeru bo izračun subvencije odvisen tudi od števila doseženih točk :

3. Upravičeni stroški in osnovni parametri investicije

Upravičeni so naslednji stroški:

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema),

 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki nimajo fizične ali finančne oblike, pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine,

 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. V primeru nakupa strojev in opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev oziroma opreme v tehnološki proces ob hkratni zahtevi, da se stroški transporta, montaže ali zagona skladno s pravili oz. standardi s področja knjiženja oz. računovodenja ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva.


Nameravana gradnja objektov za izvedbo investicije je določena na lokaciji, ki je skladna s prostorskim aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti, ki ga priloži prijavitelj (v primeru, da je za prijavljeno investicijo pridobljeno gradbeno dovoljenje, se z njegovo predložitvijo zadosti zadevnemu pogoju). V kolikor se investicija ne nanaša na gradnjo objektov, se izpolnjevanje tega pogoja ne zahteva.


Nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (tj. investicija) se mora nanašati na:

 • širitev zmogljivosti gospodarske družbe, ali

 • diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi, ali

 • bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe, razen v primeru velikih gospodarskih družb na območjih »c« na karti regionalne pomoči, pri katerih se mora nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev nanašati na novo gospodarsko dejavnost.

 • V primeru subvencije, dodeljene:

 • za diverzifikacijo gospodarske družbe na proizvode, ki jih ta gospodarska družba prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del.

 • velikim gospodarskim družbam za bistveno spremembo proizvodnega procesa, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.


Za storitveno dejavnost se za namen tega razpisa šteje tista dejavnost, katere storitve se tržijo na območju Republike Slovenije in še najmanj v dveh drugih državah.


4. Energetska in snovna učinkovitost

Za investicijo mora biti izkazana določena raven energetske učinkovitost, kar pomeni, da pri investiciji:

 • v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe, se mora poraba energije pri proizvodnji obstoječe proizvodnje oziroma storitve oziroma procesa zmanjšati vsaj za 10 % ali

 • v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ti pa morajo biti skladni z najvišjimi energetskimi standardi oziroma se nanašati na najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

 • Za investicijo mora biti izkazana določena raven snovne učinkovitost, kar pomeni, da pri investiciji:

 • v širitev zmogljivosti gospodarske družbe ali v bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe, se mora poraba materialov oziroma surovin pri proizvodnji obstoječe proizvodnje oziroma storitve oziroma procesa zmanjšati vsaj za 10 % ali

 • v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi, mora biti iz investicijske dokumentacije razviden nakup novih strojev in opreme, ti pa morajo biti skladni z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.


Comentários


bottom of page